Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM (CCTV) PROWADZONYM PRZEZ NADLEŚNICTWO STAROGARD- ADMINISTRATORA DANYCH

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom przebywających na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Starogard, ochrony mienia, w celu analizowania niewłaściwych zachowań oraz rejestrowania wejść i wyjść na teren siedziby Nadleśnictwa (w tym na teren parkingu nadleśnictwa), Nadleśnictwo Starogard stosuje monitoring wizyjny (CCTV).
 2. Monitoring wizyjny jest środkiem technicznym umożliwiającym rejestrowanie obrazu,
  a zatem wizerunku i innych cech pozwalających na identyfikację osoby i mienia,
  za pośrednictwem kamer.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są:
 • hol i korytarze siedziby nadleśnictwa
 • teren wokół siedziby nadleśnictwa- w tym parking
 • tereny leśne Nadleśnictwa Starogard objęte są nadzorem mobilnych kamer wideo. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań
  w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia
  28 września 1991 roku (Dz. U. 2017 poz. 788 ze zm.).
 1. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych i socjalno- bytowych oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
 2. Obszary objęte monitoringiem zostały oznaczone za pomocą odpowiednich znaków
  z napisem „Obiekt monitorowany”.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2, przetwarzane w celu analizowania niewłaściwych zachowań, mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres od 36 godzin do max 30 dni od godziny/dnia jego pierwszego zarejestrowania na nośniku informacji rejestratora CCTV. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu w przypadku toczących się postępowań, jednak nie dłużej niż do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego i nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, szczególnie w odniesieniu do  przepisów Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia
  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U.2018.0.1025), Kodeksu Karnego (Ustawa
  z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz.U.2017.0.2204), Kodeksu Wykroczeń (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń Dz.U.2018.0.618). Po wyżej wskazanym okresie utrwalone dane osobowe podlegają zniszczeniu.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą w związku ze stosowanym monitoringiem, oraz pozostałe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego art. 13 ust. 1 i 2 RODO zostały określone i opublikowane w „Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Starogard”. Treść klauzuli udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.