Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 12 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: przyczepy ciężarowej NRD HL 80.11, rok produkcji 1982, dopuszczalna ładowność 8000 kg. cena wywoławcza: 860 zł. Przetarg odbędzie się dnia 11.05.2018 o godzinie 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Starogard przy ul. Gdańskiej 12 - sala konferencyjna. Przyczepę można oglądać w dniu 11.05.2018 od godziny 8:00. W dniu przetargu do godziny 10:00 chętni na zakup winni wpłacić wadium w kasie Nadleśnictwa w wysokości 10% ceny wywoławczej (86 zł). Jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.