Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja ochrony przyrody w Nadleśnictwie Starogard w 2017 r.

Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku

Nazwa zadania:
Realizacja ochrony przyrody w Nadleśnictwie Starogard w 2017 r.


Koszt kwalifikowany:
22015,93 zł


Dotacja:
17591,38 zł


Dotujący:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
tel: 58 743 18 00
www: http://wfos.gdansk.pl/

Beneficjent:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Starogard

Okres realizacji:
2017


Cel projektu:
Realizacja zadań ochronnych określonych w:
- planach ochrony rezerwatów;
- zarządzeniach RDOŚ w Gdańsku;
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Opis zadania:

     Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Nadleśnictwo Starogard wykonało następujące zadania:

1.   W rezerwacie Brzęczek położonym na terenie leśnictwa Jastrzębce wykonano zadania związane z uprzątnięcie, drzew zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Zadaniem tym objęto drzewa leżące na ścieżce przyrodniczej, które pozostawiono do naturalnego rozkładu. W celu organizacji i ukierunkowania ruchu turystycznego zlikwidowano stare i spróchniałe stelaże wraz z zardzewiałymi tablicami urzędowymi w miejsce których zamontowano na początku i końcu ścieżki dwa nowe drewniane stelaże. Na nich usytuowano tablice urzędowe ,,Rezerwat Przyrody Brzęczek” a pod nimi tablice informacyjne z naniesioną mapą obrazującą przebieg udostępnionej ścieżki na jej początku i końcu. Ponadto zamontowano stelaż i tablicę informacyjno-edukacyjną na parkingu znajdującym się w bliskim sąsiedztwie rezerwatu zawierającej krótką charakterystykę tej formy ochrony przyrody oraz informacje organizacyjne.
Realizacja zaprojektowanych czynności korzystnie wpłynęła na trwałość chronionej buczyny i walorów rezerwatu.

2.   W rezerwacie Orle nad Jeziorem Dużym zrealizowane prace polegały na kontynuacji wycinania zbędnych odrośli i nalotów niepożądanych gatunków drzew i krzewów, aby wspomóc rozwój siewek poprzez poprawę warunków świetlnych, dostępu do wody opadowej oraz składników odżywczych. Powierzchnia objęta zadaniem wynosi 0,50 ha co równe jest powierzchni ogrodzonych gniazd. W ramach planowanych zadań również wykonano konserwację i naprawę wad technicznych istniejącego grodzenia.

3.   W leśnictwie Bukowiec zainstalowano przy dwóch grupach drzew nowe stelaże drewniane oraz zamontowano na nich tablice urzędowe ,,pomnik przyrody grupa drzew”. Ponadto wokół choin kanadyjskich zamontowano drewniany płotek służący do utworzenia strefy ochronnej wokół drzew. Przy ww. tworach ochrony przyrody wykonano zabiegi pielęgnacyjne polegające na usunięciu przy drzewach zbędnych odrośli, nalotów i krzewów. Nowe oznaczenia korzystnie wpłyną na zachowanie przedmiotu ochrony przyrody.

4.   W rezerwacie Opalenie założono nową powierzchnię dla groszka wielkoprzylistkowego. W ramach wyznaczonej powierzchni usunięto zbędne drzewa iglaste i część drzew liściastych. Pozyskana masa pierwszych roślin została w całości zerwana, następnie wyekstrahowana poza rezerwat. W przypadku drzew liściastych część wywieziono, a resztę pozostawiono na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu (poza wyznaczoną metaplantacją). Na powstałej w ten sposób metaplantacji RDOŚ w Gdańsku dokonał przeniesienia osobników groszka z pasa drogowego do rezerwatu. Kolejno na czterech powierzchniach z przeniesionym już groszkiem wykoszono zbędną roślinność zielną. Wykonano ponadto badanie poziomu pH gleby, które posłużyło do określenia zalecanej dawki nawozu wapniowego. Po tym zakupiono jego odpowiednią ilość i rozsypano na czterech metaplantacjach. Powyższe działania posłużyły do stworzenia optymalnych warunków bytowych dla przeniesionej roślinności kserotermicznej.
Ww. zadania były i są ściśle powiązane z dotychczas zrealizowanymi i wpływają na zachowanie malejącej do tej pory populacji groszka wielkoprzylistkowego. Realizacja zadań ze strony nadleśnictwa objęła powierzchnię 0,40 ha.

Nawiązując do powyższego warty uwagi jest fakt, że RDOŚ w Gdańsku zrealizował kolejną część swojego projektu, przenosząc część populacji groszka z pasa drogowego wewnątrz rezerwatu, które zakończyło się sukcesem.
Efektem ekologicznym jest powiększanie i utrzymanie przeniesionej części populacji groszka wielkoprzylistkowego w dobrej formie kondycji oraz zapewnienie osobnikom czekającym na przeniesienie (rosnącym nadal w pasie drogowym) optymalnych warunków bytowych.

5.   W rezerwacie Wiosło Duże wykonano zadania na powierzchni 0,50 ha związane z usuwaniem nalotu drzew i krzewów gatunków obcych oraz odrostów derenia w celu ochrony gatunków kserotermicznych i zainicjowania ich nowych miejsc bytowania. Po wykonanym zabiegu pozostałości wyniesiono poza teren rezerwatu.
Efektem ekologicznym jest zachowanie rosnących roślin kserotermicznych oraz stworzenie pożądanych warunków do ich rozrostu.

Wszystkie ww. czynności wykonane pozwoliły na osiągnięcie efektu ekologicznego. Dostarczona większa ilość światła do dna lasu, wody opadowej, oraz ograniczenie pozyskiwania cennych składników pokarmowych z gleby pozwoli na zachowanie ww. przedmiotów objętych ochroną przyrody poprzez zainicjowanie nowego pokolenia tj.: dębu szypułkowego, groszka wielkoprzylistkowego, czy też zagrożonych roślin naczyniowych i kserotermicznych.

   Pośrednio wykonane zadania przyczynią się również do zachowania bądź zwiększenia bioróżnorodności, ale również zachowania walorów oraz trwałości dziedzictwa przyrodniczego.

  Zadania wykonano w oparciu o istniejące Plany Ochrony Rezerwatów oraz aktualne zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym