Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja ochrony przyrody w Nadleśnictwie Starogard w 2018 r.

Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku

Nazwa zadania:
Realizacja ochrony przyrody w Nadleśnictwie Starogard w 2018 r.


Koszt kwalifikowany:
17541,80 zł


Dotacja:
8000,00 zł


Dotujący:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
tel: 58 743 18 00
www: http://wfos.gdansk.pl


Beneficjent:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Starogard

Okres realizacji:
2018 r.


Cel projektu:
Realizacja zadań ochronnych określonych w:
- planach ochrony rezerwatów;
- zarządzeniach RDOŚ w Gdańsku;
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Opis zadania: 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Nadleśnictwo Starogard wykonało następujące zadania:

 1. W rezerwacie Brzęczek położonym na terenie leśnictwa Jastrzębce wykonano cięcia sanitarno - selekcyjne. Usunięto część nadmiernej ilości drzew iglastych, których występowanie niekorzystnie wpływa na siedlisko grądowe, a jednocześnie pozwoli w pewnym stopniu na regenerację  drzewostanu oraz wzbogacenie jego warstwy podokapowej w drzewa typowe dla grądu. W ramach cięć wyeliminowano zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, które pochodziło od drzew niebezpiecznych, rosnących przy udostępnionej ścieżce dla celów dydaktyczno – turystycznych.
  Sumaryczna powierzchnia objęta zabiegiem: 11,41 ha.
 2. W rezerwacie Orle nad Jeziorem Dużym zrealizowane prace polegały na kontynuacji wycinania zbędnych odrośli i nalotów niepożądanych gatunków drzew i krzewów, aby wspomóc rozwój siewek poprzez poprawę warunków świetlnych, dostępu do wody opadowej oraz składników odżywczych. Ponadto zredukowano ilość drzewek klona jawora z drugiego piętra drzewostanu w celu doświetlenia dna lasu. Usunięto część modrzewia, brzozy i klona jawora z pierwszej i drugiej warstwy drzewostanu z zachowaniem zasady wyekstrahowania części materiału poza rezerwat. Kolejne czynności polegały na usunięciu zalegającej hałdy drzew, która powstała na wskutek przeprowadzonych w ubiegłych latach działaniach ochronnych. W tym przypadku rozmanipulowano i rozproszono grubiznę po powierzchni rezerwatu. W ramach zaplanowanych działań wykonano demontaż starego zniszczonego płotka drewnianego znajdującego się we wschodniej części rezerwatu. Ostatnim etapem prac było oznaczenie, przy użyciu palików, samosiewek dębowych, grabowych i lipowych (gatunki grądowe) pochodzących z odnowień naturalnych.
  Sumaryczna powierzchnia objęta zabiegiem: 1,67 ha.
 3. W rezerwacie Opalenie kolejno na czterech powierzchniach (metaplantacjach) wykoszono zbędną roślinność zielną, która zagraża malejącej do tej pory populacji groszka wielkoprzylistkowego. Efektem ekologicznym jest powiększanie i utrzymanie przeniesionej części populacji groszka wielkoprzylistkowego w dobrej formie kondycji oraz zapewnienie osobnikom czekającym na przeniesienie (rosnącym nadal w pasie drogowym) optymalnych warunków bytowych.
  Sumaryczna powierzchnia objęta zabiegiem: 0,40 ha
 4. W rezerwacie Wiosło Duże na powierzchni 0,50 ha wykonano zadania związane z usuwaniem nalotu drzew i krzewów gatunków obcych oraz odrostów derenia i niepożądanej roślinności zielnej w celu ochrony gatunków kserotermicznych i zainicjowania nowych miejsc ich bytowania. Po wykonanym zabiegu pozostałości wyniesiono poza teren rezerwatu. Efektem ekologicznym jest zachowanie rosnących roślin kserotermicznych oraz stworzenie pożądanych warunków do ich rozrostu.
  Sumaryczna powierzchnia objęta zabiegiem: 1,50 ha (3 x 0,50 ha)
  Podsumowanie:
  Wszystkie ww. czynności wykonane pozwoliły na osiągnięcie efektu ekologicznego. Dostarczona większa ilość światła do dna lasu, wody opadowej, oraz ograniczenie pozyskiwania cennych składników pokarmowych z gleby pozwoli na zachowanie ww. przedmiotów objętych ochroną przyrody poprzez zainicjowanie nowego pokolenia tj.:, dębu szypułkowego, groszka wielkoprzylistkowego, czy też zagrożonych roślin naczyniowych i kserotermicznych.
  Pośrednio wykonane zadania przyczynią się również do zachowania bądź zwiększenia bioróżnorodności, ale również zachowania walorów oraz trwałości dziedzictwa przyrodniczego.
  Zadania wykonano w oparciu o istniejące Plany Ochrony Rezerwatów oraz aktualne zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

  

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym