Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

Rezerwat Orle nad Jeziorem Dużym

Rok utworzenia: 1963
Powierzchnia: 1,56 ha
Leśnictwo: Orle

Rezerwat częściowy położony jest w północno zachodniej części nadleśnictwa koło miejscowości Pogódki w leśnictwie Orle na powierzchni 1,56 ha. Obejmuje niewielki fragment lasu porastającego wzniesienia morenowego (136 m n.p.m.) nad Jeziorem Dużym, wyróżniającego się okazałym ok. 230 - letnim starodrzewem dębowym. W formie domieszkowej występują także jawor, buk, modrzew, świerk, brzoza, grab, akacja i jesion. Znajdował się tu niegdyś niewielki cmentarz, ale ślady po nim zatarł czas i ludzie. Do czasu utworzenia rezerwatu prowadzono  w nim zabiegi gospodarcze zgodnie z obowiązującymi zasadami hodowlanymi, przy czym wykonywano je w niewielkim zakresie w miarę zachodzących potrzeb sanitarnych drzewostanu. Zbiorowiska roślinne są tutaj miejscami zniekształcone, co pozostaje w związku z bliskością zabudowań oraz przebiegającą obok rezerwatu szosą.

 

Rezerwat Brzęczek

Rok utworzenia: 1983
Powierzchnia: 25,49 ha
Leśnictwo: Jastrzębce

Rezerwat posiada aktualny plan ochrony rezerwatu.

Rezerwat częściowy położony w Leśnictwie Jastrzębce i obejmuje powierzchnię 25,49 ha.Teren ten znajduje się około 6 km na wschód od rezerwatu Orle Nad jez. Dużym, a przeważająca jego część to zbocze ciągnące się wzdłuż jeziora oraz cieku. Różnica poziomów lustra jeziora i najwyższych wzniesień (około 150 m n.p.m.) wynosi około 30 m. Część południowa to około 600 metrowa smuga o szerokości do 75 m otoczona użytkami rolnymi, pozostała część łączy się z lasami gospodarczymi Nadleśnictwa.  Są tu zbiorowiska buczyny pomorskiej z okazałymi fragmentami starodrzewu bukowego 170 letniego, który jest coraz mniej odporny na podmuchy silnych wiatrów. Rezerwat zatwierdzono w 1983 r., przy czym starodrzew występujący w dwu płatach wyłączono z użytkowania dużo wcześniej, a sugestie o ochronie rezerwatowej znajdują się w planie z 1966 roku.

 

Rezerwat Wiosło Małe

Rok utworzenia: 1983
Powierzchnia: 21,88 ha
Leśnictwo: Dębiny

 
 

Rezerwat częściowy położony jest w Leśnictwo Dębiny, a jego powierzchnia wynosi 21,88 ha. Jest to rezerwat, utworzony dla ochrony rzadkich gatunków stepowo-leśnych, które wypierane są przez roślinność krzewiastą i drzewiastą oraz inną roślinność zielną.

Rezerwat udostępniony turystycznie.

Teren rezerwatu od dawna zaliczany był do najbardziej interesujących fragmentów  leśnych na Pomorzu Zachodnim. Już w 1926 roku Wodziczko zaproponował utworzenie na stromej skarpie wiślanej rezerwatu, który stanowiłby formę unikalnych zbiorowisk leśnych oraz ciepłolubnych elementów flory. Na terenie rezerwatu istnieje ścieżka dydaktyczna (zatwierdzona Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 121/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody Wiosło Małe. Na terenie rezerwatu znajduje się pomnik przyrody (oddz. 285b lipa) oraz obelisk poświęcony autorowi planu zagospodarowania Dolnej Wisły.

Rezerwat Wiosło Duże

Rok utworzenia: 1983
Powierzchnia: 29,88 ha
Leśnictwo: Dębiny

Rezerwat częściowy Wiosło Duże pod względem administracyjnym jest na tym samym obszarze co Wiosło Małe. Jego powierzchnia wynosi 29,88 ha. Podobnie jak w rezerwacie Wiosło Małe występują tu problemy z zachowaniem stanowisk roślin kserotermicznych wypieranych przez roślinność krzewiastą i zielną.

Rezerwat Opalenie

Rok utworzenia: 2013
Powierzchnia: 9,91 ha
Leśnictwo: Opalenie

  

 

Rezerwat częściowy Opalenie powstał z połączenia 2013 roku dwóch rezerwatów Opalenie Dolne i Górne położony jest w Leśnictwie Opalenie i obejmuje fragment dna doliny Strugi Młyńskiej i podnóża zboczy tej doliny o łącznej powierzchni 9,91 ha. Jest to rezerwat utworzony dla ochrony rzadkich gatunków leśno-stepowych, które wypierane są przez obficie tu występujące podszyty. Spośród bardzo rzadkich roślin występujących w rezerwacie jest groszek wielkoprzylistkowy, znajdujący się w „Polskiej Czerwonej Księdze". Od wielu lat prowadzi się  zabiegi ochronne polegające na usuwaniu z podszytów berberysu i derenia, zabiegi te oddziaływały korzystnie na inne występujące tu rośliny chronione.